-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
انتظار منفی

بسم رب المهدی

انتظار منفی ، برداشت قشری وسطحی از مهدویت است . این گونه افراد می گویند ، ان گاه که صلاح به نقطه صفر برسد ، حق حقیقت طرفداری نداشته باشد ، باطل یکه تاز میدان می شود ،‌ جز نیروی باطل ، نیرویی حکومت نکند و فرد صالحی در جهان یافت نشود ،‌ دست غیب از استین بیرون می اید .

 با وجود این ، هر اصلاحی محکوم است ، زیرا هر اصلاح ، یک نقطه روشن است و تا در اجتماع ، نقطه روشنی است ، دست غیب ظاهرنمی شود . برعکس ، هر گناه وفسادی ، ظهور را نزدیک می سازد .

پس بهترین کمک به تسریع درظهور و بهترین شکل انتظار ،‌ ترویج و اشاعه فساد ویا حداقل ، سکوت در برابر فساد و حکومت های ظالم است . این گروه ،‌ طبعا به مصلحان و مجاهدان  وآمران به معروف و ناهیان از منکر ، با نوعی بغض وعداوت می نگرند ، زیرا آنان را تاخیراندازان ظهور و قیام مهدی موعود (عج)می شمارند .

 این نوع برداشت از انتظار ، منجر به نوعی تعطیل شدن حدود  و مقررات اسلامی می شود و باید نوعی ((اباحی گری))شمرده شود که به هیچ وج با موازین اسلامی قرانی موافقت ندارد .البته این گروه به جهت بد فهمی از برخی روایات به چنین اشتباهی افتاده اند.

می گویند : در روایت آمده است : ((خداوند زمین را پراز قس‍ط وعدل می کند ، پس از آن که ظلم و جورپرشده باشد .))که توضیح این روایت در((انتظار مثبت))آورده ایم .

العفو العفو ...