-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
دشمنی با نائبت آغاز شد!

بسم رب المهدی

روزگاری شهر ما ویران نبود                        دین فروشی این قدر ارزان نبود

صحبت از موسیقی عرفان نبود                   هیچصوتی بهتر از قرآن نبود

مرجعیت مظهر تکریم بود                           حکم او را عالمی تسلیم بود

یک سخن بود و هزاران مشتری                  آن هم از لوث قرائت ها بری

هدیه بر رقاصه ها واجب نبود                     قدر عالم کمتر از مطرب نبود

ذهن صاف نوجوانان محل                           پر شده از فیلم های مبتذل

هر که حرف حق بگوید ، ساده است          آن که بی قیدی کند ،آزاده است

پشت پا بر دین زدن،آزادگی است              حرف حق گفتن ،عقب افتادگی است

مادر پیرم عقب افتاده است                       چون که چادر دارد و افتاده است

العجل پرده نشین فاطمه                          ثلمه ها آمد به دین فاطمه

بی تو دل هامان به جان آمد ،بیا                 کار دها بر استخوان آمد،بیا

بی تو منکر ها همه معروف شد                 کینه توزی با ولی مکشوف شد

در به روی فتنه جویی باز شد                    دشمنی با نائبت آغاز شد

با ولایت دشمنی آخر چرا؟                         خرده گیری بر علی آخر چرا؟

العفو العفو ...


برچسب‌ها: امام زمان (عج), آقا