-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
انتظار و بهداشت روان

 

بسم رب المهدی

 در قله هرم اعتقادی شیعه ،عقیده به مهدویت وانتظار برای ظهور وحکومت جهانی حضرت است. بنابراین رابطه انتظار وبهداشت روان ، درحقیقت مبتنی بر رابطه دین وباورهای دینی با بهداشت روان است. باورهای دینی از طریق تغذیه روحی ، معنابخشی به زندگی ،اتصال به منابع قدرت ،تخلیه هیجانی و...زمینه های ارامش وبهداشت روانی را فراهم می کند .انتظارعلاوه براین که ازابتلا به بیماری های روانی جلوگیری می کند ،زمینه رشد وارتقاء توانمندی های فرد رادرایفای نقش های اجتماعی ، روانی وجسمی فراهم می سازد.

وقتی حالت انتظار درانسان پدید می اید،می شود ((امید))و((آمادگی))و((اشتیاق))رادر خود تجربه کرد.انتظار نوروعدالت ،بارقه امید رادر دل انسان زنده می کند .آمادگی برای انتظارنیز به  این معناست که توانایی بردباری برتاخیرها شکیبایی بر مشکلات ناشی از غیبت را داشته باشیم وگواه صادق برانتظار،شورواشتیاق است که از یک سود غم فراق است واز دیگر سودشوق وصال .به طور کلی ،امید ،امادگی ،اشتیاق وشرایط روانی خاصی ایجاد می کند که در جلوگیری از بیماری ها وارتقاء توامندی ها در مقابله با اضطراب ها نقش موثری دارد.

العفو العفو ...