-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
محفل نــــــور 23 فروردین 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نـــور 23 فروردین 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نــــــور 13 اردیبهشت 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم دادمحفل نـــور 13 اردیبهشت  1392 از راست نیما خندان و ماهان و سینا

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ... 


محفل نـــــور 30 فروردین 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم دادمحفل نـــور 30 اردیبهشت 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نــــور 20 اردیبهشت 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نـــور 20 اردیبهشت 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نـــور 11 اسفند 1391

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نور نوجوانان منتظر 11 اسفند 1391


محفل نــور 5 اسفند نوجوانان منتـــظر

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نور نوجوانان منتظر 5 اسغند 1391

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نــــــور 26 اسفند 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نور آخرین هفته ماه بهمن 91 (13911126)

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نـــــــــــــور 19 بهمن 1391

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد...

محفل نـــور نوجوانان منتظر در 19 بهمن 91


محفل نـــــــــــور 12 بهمن 91

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نــــور 5 بهمن 91

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


آخرین محفل نــــــــــور دیماه سال 1391

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نــــــــــــور 21 دی 91

بسم رب المهدی

العفو العفو ...

 


محفل نــــــــور 14 دی 91

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نـــــــــــور 7 دی 91

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نـــــور 23 آذر 91

بسم رب المهدی


العفو العفو ...


دوره جدید کلاس های قرآن مسجد باقرآباد ( 16 آذر 91)

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نــــــــــــــور (جزء پــــــــایـــــــــانــــــی)3 آذر 91

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نـــــــــــور 26 آبان 91 (جزء 29 )

بسم رب المهدی

العفو العفو ...


محفل نـــــــــــور 18 آبان 91(جزء 28)

بسم رب المهدی

 ادامه عکس ها در ادامــــــــــه مطلب

العفو العفو ...