اردو زیارتی قـــم (بهار 91)

 

العفو العفو ...

/ 2 نظر / 57 بازدید
تسبیح

سلام. باعث افتخارمان است که همسایه شما باشیم. ضمنا اگر باردیگر اردو رفتید قم..صاحب وبلاگ ما سردار شهید عباس خدری در شیخان قم آرمیده است.

ﻛﻤﭗ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ

ﻭﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺩاﺭﻳﺪ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﺗﻮﻥ. ﻣﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺭاﻩ اﻧﺪاﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻭﺑﻼﮒ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ اﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭﺑﻼﮒ ﺧﻮﺩ ﺭا اﻓﺰاﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﻭﺑﻼﮒ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻂﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻳﺪ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ. ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﻧﻆﺮاﺗﺘﻮﻥ ﻫﺴﺘﻢ و ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻤﭗ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻦ ﻣﻂﻤﺌﻨ ﺑﺎﺵ ﺿﺮﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻲ. ﻣﻨﺘﻆﺮ ﻧﻆﺮاﺕ و ﻣﻂﺎﻟﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ. ﻳﺎ ﻋﻠﻲ